தமிழாய்வுத்துறை

1981 முதல்

461 வெளியீடுகள்
59 பேராசிரியர்கள்
157 மாணாக்கர்
5 படிப்புகள்
Faculty - AidedDr.Paul Chandramohan. C.J 

Associate Professor

View Profile

Dr.Rajkumar. P 

Associate Professor & Head

View Profile

Dr.Rajasekaran. M 

Associate Professor

View Profile

Dr.Sam Gideon .S 

Associate Professor

View Profile

Dr.Vinoth Isaac Peter,D 

Associate Professor

View Profile

Dr[Mrs].Nalini Sundari. A 

Associate Professor

View Profile

Mr.Easter Raj A 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Aruna .J 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Christumani. D 

Assistant Professor

View Profile

Dr.P.Deepa 

Assistant Professor

View Profile

Dr.Naveen Kumar. C 

Assistant Professor

View Profile

Mr.M.Petric Jabaraj 

Assistant Professor

View Profile

Mr.Jebakumar C. 

Assistant Professor

View Profile

Non-Teaching Staff

id name Designation