Announcements:    >>    Online sale of application for UG programmes will be opened on 15 July 2020 (Wednesday) at 11.30 a.m. in our College website. Weblink: admission.bhc.edu.in    >>    இளநிலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான இணையவழி விண்ணப்பம் 15 ஜூலை 2020 (புதன்கிழமை) காலை 11:30 மணி முதல் எங்கள் கல்லூரி இணையதளத்தில் திறக்கப்படவுள்ளது.இணையமுகவரி : admission.bhc.edu.in -கல்லூரி முதல்வர்    >>    Department of Nutrition & Dietetics is Planning to Introduce M.Sc Food Science & Nutrition this acedemic year(2020-21). Please see College Admission Notice for Further Details    >>    For applications, students are advised to use only the Bishop Heber College admissions portal    >>    Admissions for different UG programmes will begin after the publication of +2 results. The date of sale of applications through online will be intimated shortly. PRINCIPAL.

Post Graduate Programme


Career-oriented courses such as English Language Teaching, Journalism, Writing for the Mass Media and Translation Studies designed with a mandatory practical component are also run, alongside the conventional programmes. Specially designed courses like Modern Literatures, New Literature, Literary Criticism, Research Methodology, Ecocriticism, Women's Writings, etc., are offered as core courses along with need-based Extra-Disciplinary courses in "Communication Skills" and "Writing for the Media." Courses of current social relevance such as "Eco-Literature" and "Women’s Writing", at the Post-Graduate level, offers greater insight and impetus to students desirous of intellectually encountering the two creative and sustaining principles of excellence in life-elemental nature and matriarchy or female nurture.

இப்பட்டப்படிப்பிற்கு உரிய நோக்கங்கள்

 • தமிழின் மரபையும் வரலாற்றுப் பெருமிதத்தையும் உணரச் செய்தல்.
 • இன்றைய சமூக வாழ்வில் மொழி, இலக்கியக்கல்வியின் தேவை, இன்றியமையாமையை அறிவுறுத்தல்.
 • இலக்கியங்களை வரலாற்று அடிப்படையிலும் வகைமை நோக்கிலும் கற்பித்தல்.
 • சமூக நோக்குடைய கதை, கவிதைப் படைப்பாளர்களை உருவாக்குதல்.

வகுப்பறையில் மாணவர்களின் சிந்தனையைத் தூண்டும் வகையில் தெளிவாகச் சொல்லித் தருதல், மாணவர் கருத்தரங்குகள், ஆசிரியர் கருத்தரங்குகள், வகுப்பறை விவாதங்கள், நாடகப்பதிவு, காணொளி ஆகியவற்றைப் பின்புலமாகக்கொண்டு தேவையான பாடங்களைக் கற்பித்தல், பெருந்திரை (Power Point) வாயிலாகத் தெளிவுறுத்தல், பாடம் தொடர்பான இடங்களுக்கு நேரில் அழைத்துச் சென்று விளக்குதல் உள்ளிட்ட முறைகளில் மாணவர்களுக்கு எமது பேராசிரியர்கள் பயிற்சி அளிக்கின்றனர். நூலகப் பயன்பாட்டிற்கு மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். அங்குக் கற்கும் புதிய கருத்துகள் ஒப்படைவாகப் பெறப்படுகின்றன. திட்டக் கட்டுரை எழுதுவதற்கு முன்னோட்டமாகப் பேராசிரியர்கள் தலைமையில் வாரந்தோறும் வகுப்பறை மாணவர் கருத்தரங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன. துறையின் சார்பாக நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்க மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது.

0

The two-year programme, Master of Arts in History intends to provide a thorough understanding of historical concepts, theories, sources, perspectives and methodology. It also aims to familiarize students with the developments in Indian History and World History. The course structure is designed meticulously to address the need of both traditional and applied aspects of historical study and diversified career objectives. The implementation of choice-based credit system facilitates students to pursue their interests and to select their specialization from varieties of courses and subject-specific electives. The major areas of focus at the postgraduate level are:

 • Social, Economic, Political and Cultural History
 • Intellectual History
 • Women’s Studies
 • Historiography
 • Indian Constitution
 • Journalism and Mass Media
 • Contemporary World
 • Archeology
 • Project Work

The objective of the course is to impart exhaustive knowledge and training with the thrust area of Finance. It also provides a blend of theoretical and practical exposure through Individual Research Projects, Summer Internship and Industrial Visits. Students are stimulated to present papers and publish articles inorder to enrich their potential. The Curriculum is designed with unique courses like Financial Engineering, Securities Analysis and Portfolio Management, Project Appraisal and Project Control and Global Financial Management to facilitate students to be placed in Blue chip Companies.

MSW Clinical Social Work Specialization (2 Years)

The specialization in clinical social work, also often referred to as Medical and Psychiatric Social Work specialization, generally prepares students for more advanced study on assessment, diagnosis and treatment of mental illness and psychological disorders and the treatment of relationship and family problems. Clinical social workers are employed in settings such as private practice, mental health clinics, hospitals and community centers.

MSW Community Development Management Specialization (2 Years)

The Community Development Management Specialization offers education that equips the students with knowledge about developmental areas concerned with rural, tribal and urban communities and develops skills to interact with them at various levels.

MSW Human Resource Management Specialization (2 Years)

Formerly referred to as “Personnel Management and Industrial Relations” offers intensive learning in Labour welfare, personnel Management and Industrial Relations as well as exposure to Human Resource Management and Organizational Development. The Specialization familiarizes students with social work practice and social welfare services and policies. Students learn how to work with various types of groups, explore common social issues and examine the types of social welfare programs. They also study human behavior and development and the dynamics of individuals, groups and their communities.

This program never loses sight in aiming to enlighten students on how to make managerial decisions. The program is founded on the belief that the fundamental requirements of a managerial job is to make effective decisions with both academic knowledge and practical exposure, which understands the ground realities facing the present corporate world. This program gives ample scope for the students to specialize in their area of choice like marketing, finance, human resource and systems

Bishop Heber College is the first college in Asia to offer this programme. The programme has been specially designed to reduce the time to qualify as an Actuary. The CT series of the Actuarial papers of Actuaries, U.K., included in the curriculum are,

 • CT 1 Financial Mathematics
 • CT 2 Finance and Financial Reporting
 • CT 3 Probability and Mathematical Statistics
 • CT 4 Models
 • CT 5 Life and Health Contingencies
 • CT 6 Statistical Methods
 • CT 7 Economics
 • CT 9 Business Awareness Module

In addition to these core papers, there are Actuarial Risk Management, Pension Policy, and Financial Management of life office. Independent project works are done by the students. Seminars and Guest lectures by the Actuarial professionals are an integral part of the programme.

To train and develop Library and Information Professionals who can manage Library and Information Centers, Knowledge Resource Centers of different categories in India and in other places.

 • Foundations of Library and Information Centers
 • Management Library and Information Centers
 • Information Sources
 • Library Automation Theory
 • Information System and Services
 • Information Processing & Retrieval Theory
 • Information Technology
 • Information Processing & Retrieval Practice I (Classification CC & DDC)
 • Information Processing & Retrieval Practice II (AACR – II/UDC)
 • Knowledge Management
 • E-Resources
 • Research Methods and Techniques
 • Digital Libraries
 • Open Source Software Practice
 • Library Automation Practice

This P. G. Programme consists of 4 semesters. In the first two semesters students are exposed to a detailed study of the environment and in the next two semesters they study environmental pollution and its monitoring and management at all levels. The curriculum involves visits by the students to various industrial laboratories and research institutions to get practical knowledge of laboratory techniques and procedures with special reference to effluent treatment and air pollution control. Students undertake research work in applied aspects as part of their degree programme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.

This two year programme includes core areas of Information Technology such as Data structures, Algorithms, Communication Networking, Distributed and Relational Database Management Systems, Operating Systems and Multimedia System Design. In addition, it also incorporates recent developments in Information Technology such as Web-Technology, Mobile Computing, Information and Network Security, Nano Technology and programming technologies such as XML, J2EE and .NET. The project work in the final semester provides industrial experience in software development.

The Post-Graduate programme leading to the M.Sc.degree in Mathematics has been offered by the Department since 1978 in the Aided section and from 2006 in the Self-Financed section.

This programme provides an in-depth knowledge in the core and applied Mathematics with a project work as an initiative to research. The content of each course is chosen so as to enable the students to clear the professional screening examinations of National level or to take up research anywhere across the globe or to enter into the IT sector.

The freedom to specialise or maintain breadth in the field of Zoology and the range of research, M.Sc., Zoology, course was started in the year 2012. The programme has been designed to offer several innovative subjects at the Post Graduate level likeAnimal behaviour, Animal Biotechnology, Molecular Biology, Nanotechnology andResearch Methodology. These subjects are catered to students by remarkable range of the faculty’s expertise and interests. This comprehensive curriculum which encompasses the CSIR NET syllabus enables students to appear for competitive exams conducted by various research Institutions.

Well established lab facilities engage students to undergo their projects within the campus. Visits to Industrial and Research Institutes has made students to develop interest in the diverse field of zoology.The department’s link with various organisations has galvanised the course outcome.

The M.Sc. degree in Data Science in Bishop Heber prepares graduates to pursue rewarding careers in the emerging and high-growth fields of data science and big data. It effectively combines deep understanding with computational skills, technologies, techniques, and analytic tools for data science. Further, it provides the necessary communication and leadership skills for successful careers as data science professionals.